• www.saranlaw.com

 • www.saranlaw.com

 • www.saranlaw.com

 • www.saranlaw.com

สิทธิของผู้ต้องหา

สิทธิของผู้ต้องหา

ผู้ต้องหาที่ควบคุมตัวในชั้นอบสวนมีสิทธิดังต่อไปนี้

 1.  สิทธิแจ้งหรือขอให้เจ้าพนักงานแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาที่ต้องหาไว้วางใจทราบถึงการถูกจับกุมและสถานที่ที่ถูกควบคุมในโอกาสแรก
 2.          สิทธิที่จะพบหรือปรึกษาผู้ที่จะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัว
 3.          สิทธิได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อญาติตามสมควร
 4.          สิทธิที่จะได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บป่วย
 5.          สิทธิได้รับการแจ้งจากเจ้าพนักงานผู้จับว่าผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหามีสิทธิตามข้อ 1-4
 6.          สิทธิที่ได้รับการสอบสวนโดยเร็วและได้รับทราบการแจ้งสิทธิต่างๆจากพนักงานสอบสวน
 7.          สิทธิให้ทนายความหรือผู้ที่ตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคำของผู้ต้องหา
 8.          สิทธิที่จะให้การหรือไม่ก็ได้
 9.          สิทธิที่จะไม่ถูกบังคับขู่เข็ญ ล่อลวง ให้สัญญาเพื่อให้การ
 10.  สิทธิที่จะได้รับการประกันตัว