• www.saranlaw.com

  • www.saranlaw.com

  • www.saranlaw.com

  • www.saranlaw.com

เงินค่าชดเชยเมื่อเลิกจ้าง ไม่ต้องหักภาษีจริงหรือไม่

เงินค่าชดเชยเมื่อเลิกจ้าง ไม่ต้องหักภาษีจริงหรือไม่

ถาม   ถูกเลิกจ้างโดยนายจ้างจ่ายเงินค่าชดเชยให้  8 เดือน เป็นเงินรวม 250,000 บาท ถูกหักภาษีเงินได้ส่วนบุคคล  20,000 กว่าบาท อยากถามว่าเงินชดเชยจะต้องหักภาษีตามที่นายจ้างกล่าวอ้างหรือไม่

 

ตอบ  กรณีนี้ขอตอบตามแนวคำพิพากษาเลขที่ 1195/2551 ศาลท่านว่า เงินค่าชดเชยเมื่อเลิกจ้างที่ไม่เกิน 300,000 บาท เป็นเงินได้พึงประเมินที่ลูกจ้างได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำมาคำนวณเพื่อเสียภาษีตามประมวลรัษฎากรมาตรา 42(17) ประกอบกับกฎกระทรวงการคลังฉบับที่  216 (พ.ศ.2509) และฉบับ ที่ 214 (พ.ศ.2542) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นเงินรัษฎากร นายจ้างไม่มีสิทธ์หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จากค่าชดเชย ตามแนวคำพิพากษาเลขที่ 1195/2557