• www.saranlaw.com

  • www.saranlaw.com

  • www.saranlaw.com

  • www.saranlaw.com

ต้องผ่านทดลองงานก่อนจึงจะส่งประกันให้ได้หรือไม่

ถาม         ปัจจุบันได้เข้าทำงานเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งได้ 2 เดือน บริษัทยังไม่ส่งประกันสังคมให้ โดยได้บอกว่าต้องผ่านการทดลองงานก่อนจึงจะส่งให้กรณีแบบนี้ บริษัททำผิดกฎหมายหรือไม่ และประกันสังคมที่ยื่นมาก่อนหน้านี้จะขาดหรือไม่ หากเจ็บป่วยในช่วงนี้จะสามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้หรือเปล่า

ตอบ        กรณีนี้ขอแยกเป็น  2 ประเด็น คือ

                        - ประเด็นที่ 1 การนำเงินสงสมทบประกันสังคมนั้นตามกฎหมายประกันสังคมแจ้งไว้ว่าให้นายจ้างแจ้งเข้าประกันสังคมตั้งแต่วันแรกที่เข้าทำงานไม่มีข้อยกเว้นว่าต้องผ่านการทดลองงานก่อนประเด็นนี้จึงถือได้ว่านายจ้างทำผิดกฎหมาย(ตาม  พรบ.ประกันสังคม มาตรา ๓๔ ให้นายจ้างซึ่งมีลุกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ ยื่นแบบรายการ แสดงรายชื่อผู้ประกันตน อัตรา ค่าจ้าง และข้อความอื่นตามแบบที่เลขาธิการกำหนด ต่อสำนักงานประกันสังคมภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ลุกจ้างนั้นเป็นผู้ประกันตน)

                - ประเด็นที่ 2 การนับอายุประกันสังคม ถ้าหากขาดส่งประกันสังคมเกิน 6 เดือน จะไม่สามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ แต่ถ้ายังไม่เกิน ท่านยังสามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้