• www.saranlaw.com

  • www.saranlaw.com

  • www.saranlaw.com

  • www.saranlaw.com

การจัดการมรดก

การจัดการมรดก

เมื่อบุคคลถึงแก่ความตาย ทรัพย์สิน ต่างๆจึงตกแก่ทายาท แต่ทายาทไม่สามารถจัดการทรัพย์สินดังกล่าวได้ จึงต้องมีคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก เมื่อศาลไต่สวนและมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกแล้ว ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกสามารถนำคำสั่งศาลดังกล่าวไปจัดการทรัพย์สินต่างๆที่เป็นมรดกได้

คุณสมบัติของผู้จัดการมรดก

1.บรรลุนิติภาวะ

2.ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต

3.ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

4.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

ผู้มีสิทธิยื่นขอตั้งผู้จัดการมรดก

1.ทายาทโดยธรรม หรือผู้รับพินัยกรรม

2.ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.พนักงานอัยการ

เอกสารที่ใช้ในการจัดการมรดก

1.               1.สำเนาใบมรณบัตรหรือหนังสือรับรองการตายของผู้ตายและทายาททุกคนที่เสียชีวิตแล้ว

2.               2.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ตายที่เจ้าหนาที่ประทับว่า "ตาย" แล้ว

3.               3.สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกและทายาททุกคนที่มีชีวิตอยู่

4.               4.ทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า ของสามีภรรยาของผู้ตาย

5.               5.ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล กรณีเอกสารไม่ตรงกัน

6.               6.สูติบัตรของบุตรกรณียังไม่บรรลุนิติภาวะ

7.               7.พินัยกรรมของผู้ตาย (ถ้ามี)

8.               8.หนังสือให้ความยินยอมของทายาทที่เซ็นยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่

9.               9.บัญชีเครือญาติที่ถูกต้องตามความจริง

10.           10.เอกสารเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ต้องจัดการ เช่น โฉนดที่ดิน, น.ส. 3, สมุดเงินฝาก, ทะเบียนรถ ฯลฯ

 

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการจัดการมรดก

ทายาทโดยพินัยกรรม

เป็นกรณี ที่ผู้ตาย ทำพินัยกรรม โดยระบุผู้รับมรดกและอาจระบุบุคคลใดให้เป็นผู้จัดการมรดก

ทายาทโดยธรรม

เป็นกรณี ที่ผู้ตายไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้หรือทำพินัยกรรมไว้ แต่ไม่มีผลบังคับได้ ทายาทโดยธรรมมี 6 ลำดับ ทายาทในลำดับต้นมีสิทธิได้รับมรดกก่อนทายาทที่อยู่ลำดับหลัง

1.               -ผู้สืบสันดาร(บุตร)

2.               -บิดามารดา

3.               -พี่น้องร่วมบิดามราดาเดียวกัน

4.               -พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน

5.               -ปู่ ย่า ตา ยาย

6.               -ลุง ป้า น้า อา

คู่สมรส เป็นทายาทโดยตรง

มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งมรดกเสมือนเป็นทายาทชั้นบุตรและถ้าไม่มีทายาททั้ง 6 ลำดับแล้ว จะมีสิทธิได้รับมรดกทั้งหมด

ศาลที่ยื่นคำร้อง

ให้เสนอต่อศาลที่เจ้ามรดกมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลขณะถึงแก่ความตาย

ในกรณีที่เจ้ามรดกไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักร ให้เสนอต่อศาลที่ทรัพย์มรดกอยู่ในเขตศาล