• www.saranlaw.com

 • www.saranlaw.com

 • www.saranlaw.com

 • www.saranlaw.com

บริการของสำนักกฎหมายศรัณย์แอนด์ บิสซิเนส อาจจำแนกออกได้เป็นสองประเภท ได้แก่ บริการด้านกฎหมายธุรกิจ และบริการด้านอรรถคดี

บริการด้านกฎหมายธุรกิจ

สำนักกฎหมายศรัณย์แอนด์ บิสซิเนส บริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำทางกฎหมาย ตรวจวิเคราะห์ วางระบบ และร่างสัญญา จัดทำเอกสารทางกฎหมาย รวมทั้งการให้บริการทางกฎหมายอื่น ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ แก่องค์กรธุรกิจทุกประเภท ซึ่งอาจจำแนกตามประเภทของงานโดยสังเขป ดังนี้

 • กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • กฎหมายหุ้นส่วนบริษัทและการลงทุน
 • กฎหมายภาษีอากร
 • กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
 • กฎหมายแรงงาน
 • กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ
 • กฎหมายอสังหาริมทรัพย์
 • กฎหมายปกครองและกฎหมายมหาชน
 • กฎหมายทั่วไป
 • กฎหมายเกี่ยวกับคนต่างด้าว
 • บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด,ร้านค้า,ห้างหุ้นสามัญ,

บริการด้านอรรถคดี

สำนักกฎหมายสำนักกฎหมายศรัณย์แอนด์ บิสซิเนส รับดำเนินคดี ว่าต่าง แก้ต่าง และให้บริการด้านอรรถคดีทุกประเภท ในศาลทั่วราชอาณาจักร รวมทั้งการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล ซึ่งอาจจำแนกตามประเภทของงานโดยสังเขป ดังนี้

 • คดีแพ่งสามัญ
 • คดีพิเศษ
 • คดีอาญา
 • บริการบังคับคดี     

บริการด้านงานจดทะเบียน
     จดทะเบียนพาณิชย์ ร้านค้า
     จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
     จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น -แก้ไขกรรมการ อำนาจกรรมการ
        - เพิ่มทุน ลดทุน
        - แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
        - ย้ายที่ตั้งสำนักงาน
        - เพิ่ม ลด สาขา
        - เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น
     จดทะเบียนเลิก และชำระบัญชี
     ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของคณะบุคคล,นิติบุคคล
     จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม,ภาษีธุรกิจเฉพาะ
     จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงต่างๆต่อสรรพากร
     ขึ้นทะเบียนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน และแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
     จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า,ลิขสิทธิ์,สิทธิบัตร ขออนุญาตกับส่วนราชการอื่นๆ เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ
     ขอชำระภาษีโรงเรือน,ภาษีป้าย
     ต่ออายุใบอนุญาตการทำงาน Visa และ Work Permit
     ต่อใบอนุญาตโรงงาน ฯลฯ