• www.saranlaw.com

  • www.saranlaw.com

  • www.saranlaw.com

  • www.saranlaw.com

บริษัท สำนักกฏหมายศรัณย์ แอนด์ บิสซิเนส จำกัด

             บริษัท สำนักกฎหมายศรัณย์ แอน บิสซิเนส จำกัด ให้การบริการทั้งว่าความและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย การให้บริการแต่ละแผนกมีทนายความที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีประสบการณ์และความสามารถในการให้บริการด้านกฎหมาย บริการของเรากว้างขวางและครอบคลุมกฎหมายและคดีความในทุกด้าน รวมทั้ง

       - ทรัพย์สินและที่ดิน
       - ทรัพย์สินทางปัญญา
       - ธุรกิจ
       - หุ้นส่วน บริษัท

       - แรงงาน
       - ครอบครัว
       - คดีแพ่งและคดีอาญาทั่วไป

             ระบบการทำงานของบริษัทฯ จะเป็นการทำงานเป็นทีม เพื่อให้ได้บทสรุปอันเป็นทางออกที่ดีที่สุดของปัญหาของลูกความ คดีแต่ละคดีจะได้รับการพิจารณาและดำเนินการอย่างมีโครงสร้างแบบแผน เราใส่ใจเรื่องความเป็นส่วนตัว และการรักษาความลับของลูกความ เราเชื่อว่าลูกความควรจะได้รับทราบถึงการดำเนินการและเข้าใจในทุกขั้นตอนการดำเนินการของเรา

บริษัท สำนักกฎหมายศรัณย์ แอนบิสซิเนส จำกัด

โทร 02 7347313-4,แฟกซ์ 02 7347315  ทนายศรัณย์ 081 6666756